Terms and privacy policy

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Калипърс“ ЕАД, ЕИК 200473959 (наричано за краткост „Калипърс“) и Посетителите на уеб-сайта https://calipers.bg/ (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Калипърс: Наименование: „Калипърс“ ЕАД ЕИК: 200473959. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади - Изток, бл. 9, вх. А, ет. 5, ап. 13А.

Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Манастирски ливади - Изток, бл. 9, вх. А, ет. 5, ап. 13А, e-mail: office@calipers.bg, телефон: 0899 134 442.

(2) Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 9402 046, факс: (02) 9403 640, е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на Калипърс предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на Калипърс, както и достъп до публикуваните материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Калипърс и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Калипърс.

(2) Изображенията в Сайта на Калипърс и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Калипърс не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Калипърс.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Калипърс, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Калипърс не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Калипърс върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Калипърс предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет.

(2) Калипърс не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Калипърс по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Калипърс.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Калипърс предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Калипърс не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Калипърс не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Калипърс при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта, считано от 08.07.2020 г.